اخبار

تشکیل جلسه شورای قشرکارگری

شورای قشربسیج کارگری درپایان سال 1395آخرین جلسه خودرابرگزارنمود.

تشکیل شورای قشربسیج کارگری بامحوریت تعامل جهت برگزاری مجمع عالی قشراستان

درروزچهارشنبه مورخه 1395/12/18جلسه شورای قشربسیج کارگری باحضورتعدادی ازاعضای محترم راس ساعت13بعدازظهردرسالن جلسات اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی استان برگزارگردید.دراین جلسه که ابتداباتلاوتی ازآیات قرآن کریم آغازگردید،دبیرجلسه پس ازعرض خیرمقدم، محورجلسه که حول تعامل وهماهنگی جهت برگزاری مجمع عالی قشربسیج کارگری بودرااعلام وسپس اعضابه بحث وتبادل نظرپرداختند.

اضافه کردن دیدگاه جدید