اخبار

هفته بسیج گرامی باد

دیداربسیجیان بانماینده ولی فقیه دراستان

دیدارجمعی ازمسئولین وبسیجیان درروزاول هفته بسیج باامام جمعه استان

درآغازین روزهفته مبارک بسیج( 1395/9/1دوشنبه ساعت7:30صبح)جمعی ازمسئولین سپاه استان وبسیج کارگری وتعدادی ازبسیجیان این قشردردیداری بانماینده محترم ولی فقیه وامام جمعه استان لرستان شرکت نمودند وازسخنان وفرمایشات ایشان بهره مندگردیدند.

اضافه کردن دیدگاه جدید