اخبار

بسیج کارگری درآستانه هفته کاروکارگر

جلسه هماهنگی فرماندهان پایگاههای ناحیه خرم آباددرباره هفته بسیج کارگری برگزارگردید.

جناب سرهنگ امین الله صارمیان مسئول سازمان بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل(ع)استان لرستان درجمع فرماندهان پایگاه های کارگری حوزه ابوذرغفاری سپاه ناحیه خرم آباد،به معنوی بودن وفرهنگ شناخت کاروکارگردرمراسم روزقشرکارگری تاکیدنمودند.

درجلسه هماهنگی روزدوشنبه مورخه94/1/24ساعت10صبح که درنمازخانه آبفاشهرستان(محل حوزه ابوذرغفاری)بعدازصحبتهای جناب سرهنگ صارمیان درباره شروع هفته کاروکارگرونقش سپاه وبسیج دراین روز،مقررگردیدپایگاههای کارگری حوزه ابوذرغفاری خرم آبادضمن دعوت ازبسیجیان کارگری وفضاسازی مکانهای عمومی به برگزارشدن برنامه های روزقشرکارگری به شکل مناسب اقدام نمایند.
 

اضافه کردن دیدگاه جدید