اخبار

تعامل بسیج کارگران وکارخانجات با اقشار تخصصی استان

به گزارش خبر نگار بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخ 98/6/14 جلسه ای با عنوان تعامل بین بسیج کارگران وکارخانجات استان با رده های قشری وتخصصی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) برگزار گردید.در این جلسه ضمن مفاهمه وهم اندیشی مسئولین رده های قشری جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان اظهار داشتند:سازمان بسیج کارگران وکارخانجات با توجه به حیطه کاری وجامعه هدف که شامل واحدهای تولیدی بالای چهل نفر ,شهرکهای صنعتی ومعادن می باشد ,از ظرفیت بسیار بالای جهت حفظ کرامت وجایگاه کارگران که مظلومترین وشریف ترین قشر جامعه می باشند برخوردار بوده وهمچنین با توجه به شعار سال وسالهای اخیر که عمدتا اقتصادی بوده وجنگ اقتصادی که توسط دشمن واستکبار جهانی آغاز شده کارگران در واقع سربازان جبهه جنگ فعلی به شمار می آیند ,این سازمان نیاز به تعامل دو سویه با تمامی رده های قشری در خصوص طرح حاتم جهت حمایت از تولید وکالای ایرانی همه اقشار دارد
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید