اخبار

تداوم ضد عفونی وگندزایی واحدهای تولیدی

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان در ادامه مبارزه با ویروس کرونا این سازمان اقدام به گندزدایی وضدعفوی نمودن واحدهای تولیدی ومحیط های کارگری وکار فرمایی نمود.در این اقدام که در روز سه شنبه مورخ 99/2/2در شرکت تولید آب معدنی بیشه وشرکت فیلم وچاپ رباط صورت گرفت جناب سرهنگ نریمانی مسئول سازمان گفتند:تا پایان شکست بیماری کرونا در کنار جامعه کارگری وکار فرمایی خواهد ماند وبا تمام توان وظرفیت موجود در مقابل ویروس کرونا خواهد ایستاد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید