اخبار

برگزاری شیفت ایثار در واحدهای تولیدی مواد ضدعفونی وشوینده

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان شیفت ایثار ,با توجه شیوع ویروس کرونا وشرایط خاص جامعه ونیاز ضروری به مواد شوینده وضد عفونی کننده ,با حضور مدیر کل اداره کار ورفاه اجتماعی استان ونایب الریس هیات اندیشه ورز سازمان ودبیر تشکلهای کارگری وکار فرمایی در 3واحد تولید شرکت تولید الکل ومواد غذایی گوارا,شرکت آسیادارووشرکت دارویی دکتر جهانگیری برگزار گردید.شرکت تولید الکی گوارا با 3شیفت نمودن به صورت شبانه روزی روزانه حدود 15هزار لیتر الکل 70%تولید می نماید.که تولید آن علاوه بر استان لرستان به استانهای کرمانشاه ,قم وتهران نیز صادر می گردد.شرکت آسیا دارو که مواد شوینده ازقبیل وایتکس وغیره را انجام می دهد وبا دو برند هایملی وهای شیمی به صورت مواد لازم ضدعفونی وشوینده تولید می نماید.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید