اخبار

بازدید وسرکشی از حوزه هاوپایگا های کارگری

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخه 98/05/16مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان از حوزه ابوذر غفاری بازدید وسرکشی به عمل آورد .در این بازدید مسئول سازمان ضمن بررسی برنامه های سه ماهه اول سال جاری ، نسبت به توجیه وتبین برنامه های تخصصی سال 98 نیز توضیحاتی ارائه نمودند.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید