اخبار

اعزام دانش آموز توسط بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل(ع)در قالب طرح ایران یار برای بازدید از شرکت پگاه لرستان

اعزام دانش آموز توسط بسیج کارگری سپاه حضرت ابوالفضل(ع)در قالب طرح ایران یار برای بازدید از شرکت پگاه لرستان
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید