اخبار

ادامه گند زدایی وضد عفونی کردن واحد های تولیدی

به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در روز سه شنبه ودر چهارمین روز هفته کارگر گروه های جهادی ستاد بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان بمنظور صیانت از کارگران وپیشگیری از ویروس کرونا ومصادف با هفته کارگر با هماهنگی به عمل آمده با مدیران 3واحد تولیدی خرم شیمی,های لنتو شرکت گوهر شفادر مرکز استان اقدام به گندزدایی وضد عفونی کردن واحدهای تولیدی مذکور نمود.در این برنامه جناب سرهنگ نریمانی ضمن تبریک هفته کارگر به کارگران این واحدهای تولیدی اظهار داشت:سازمان بسیج کارخانجات تا پایان شیوع کرونا وریشه کن شدن آن در کنار جامعه کاروتولید به ویژه کارگران عزیز می باشد.
عکسها : 

اضافه کردن دیدگاه جدید