1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کازگری استان لرستان در هفته کاروکارگر در مورخ 98/2/12روز پنجشنبه جمعی ازکارگران واحدهای تولیدی مرکز استان با نماینده...
به گزارش خبر نگار سازمان بسیج کارگری استان درهفته کاروکارگر با همکاری روابط عمومی ومعاونت اجتماعی اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی وتشکلهای کارگری ،...
بیانیه سازمان بسیج کارگری استان لرستان به مناسبت هفته کار و کارگر" وَ أَن لَّیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ": و این كه براى انسان جز حاصل تلاش...
شیفت ایثار