1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در سومین روز هفته بسیج در مورخ 98/09/02 جشنوارها ایده ها وابتکارات کارگران با تعامل...
تاریخ چهل ساله انقلاب نشان داده است که بسیجیان شاغل در کارخانجات در تمام شرایط حامی وپشتیبان نظام بوده وفرامین رهبر معظم انقلاب را در خصوص الزامات...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان لرستان، با همکاری وهمت حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی استان لرستان همایش یک روزه ای...
شیفت ایثار