1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان در مورخه 98/05/18 تعداد 25 نفر از خواهران بسیجی کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد به منظور فضا سازی...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخه 98/05/16مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان از حوزه ابوذر غفاری بازدید...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران و کارخانجات استان در مورخ 98/05/10 کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خاص واحد های تولیدی شهرستان بروجرد و در...
شیفت ایثار