1
2
3
بسم الله الرحمن الرحیمروز جهانی قدس "شکست معامله قرن وتثبیت آرمان فلسطین است.بیانیه روز جهانی قدس سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کازگری استان لرستان در هفته کاروکارگر در مورخ 98/2/12روز پنجشنبه جمعی ازکارگران واحدهای تولیدی مرکز استان با نماینده...
به گزارش خبر نگار سازمان بسیج کارگری استان درهفته کاروکارگر با همکاری روابط عمومی ومعاونت اجتماعی اداره کار،تعاون ورفاه اجتماعی وتشکلهای کارگری ،...
شیفت ایثار