1
2
3
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان در مورخه 98/6/13جمعی از فعالان عرصه امر به معروف ونهی از منکر با نماینده محترم ولی فقیه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان در مورخه 98/05/18 تعداد 25 نفر از خواهران بسیجی کارخانه داروسازی اکسیر بروجرد به منظور فضا سازی...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخه 98/05/16مسئول سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان از حوزه ابوذر غفاری بازدید...
شیفت ایثار