1
2
3

در روزپنج شنبه مورخه 1395/09/04 مراسم غبارروبی وعطرافشانی قبورمطهرشهداباحضورکلیه بسیجیان وفرماندهان سپاه استان درگلزارشهدابرگزارگردید.دراین مراسم...

درآغازین روزهفته مبارک بسیج( 1395/9/1دوشنبه ساعت7:30صبح)جمعی ازمسئولین سپاه استان وبسیج کارگری وتعدادی ازبسیجیان این قشردردیداری بانماینده محترم...

درمورخه94/6/5به مدت2 روزحوزه کارگری شهیدتندگویان سپاه ناحیه دوروداقدام به برپایی اردوی زیارتی درشهرمقدس قم وجمکران نمود.دراین اردوکارگاههای آموزشی...

رزمایش پدافندغیرعامل استان لرستان