1
2
3
بسیج کارگری استان لرستان در سالروز 9دی لازم می داند که ضمن بزرگداشت آن خیزش اجتماعی بر خاسته از باورهای دینی ملت بزرگ ایران اسلامی بار دیگر این روز...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج گارگران وکارخانجات استان لرستان طرح ایران یار بمنظور حمایت از تولید ملی مبا هماهنگی با بسیج دانش آموزی وشرکت شیر پگاه...
به گزارش خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در سومین روز هفته بسیج در مورخ 98/09/02 جشنوارها ایده ها وابتکارات کارگران با تعامل...
شیفت ایثار