1
2
3
به گزارش خبرگزاری سارمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان در مورخ 1400/5/12 جلسه ای فی ما بین بسیج کارگران وکارخانجات سپاه حضرت ابوالفضل (ع)...
حلول ماه مبارک رجب بر همه مبارک باد
دهه فجر مبارک باد
شیفت ایثار