1
2
3
به گزارشگر خبرنگار سازمان بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان،در روز پنج شنبه مورخ 1401/02/15 ودر افتتاحییه راهیان نور غرب کشور ،کارگران بسیجی واحد...
به گزارش خبرنگار بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان ،این سازمان درششمین روز از هفته کارگر وبا تعامل وهم افزایی با اداره کار استان وتشکل های کارگری...
به گزار خبر نگار بسیج کارگران وکارخانجات استان لرستان ، در هفته کارگر با حضور جمعی از مسولین استانی وکارگران بسیجی مراسم غبار روبری گلزار شهدا ودیدار...
شیفت ایثار