1
2
3

بسمه تعالي
همکاري وتعامل سازمان بسيج کارگري بااداره کل تعاون،کارورفاه اجتماعي وبنيادشهيددرکاشت 176 اصله نهال به منظوراحياي فرهنگ جهادوشهادت...

درروزچهارشنبه مورخه 1395/12/18جلسه شورای قشربسیج کارگری باحضورتعدادی ازاعضای محترم راس ساعت13بعدازظهردرسالن جلسات اداره کل تعاون ،کارورفاه اجتماعی...

در روزپنج شنبه مورخه 1395/09/04 مراسم غبارروبی وعطرافشانی قبورمطهرشهداباحضورکلیه بسیجیان وفرماندهان سپاه استان درگلزارشهدابرگزارگردید.دراین مراسم...

رزمایش پدافندغیرعامل استان لرستان